Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 10-01-2023

El Consell de Ministres aprova la primera prestació especial d'atur per al sector cultural i artístic

També poden accedir a aquesta prestació les persones treballadores de les activitats tècniques i auxiliars
Data de publicació: 10-01-2023
El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i el Ministeri de Cultura i Esport, la prestació especial d'atur per a persones treballadores del sector cultural i artístic.

Les persones beneficiàries hi poden accedir:
  • Acreditant estar en situació legal d'atur i acreditar 60 dies cotitzats per prestació real de serveis en l'activitat artística durant els últims 18 mesos.
  • Acreditar 180 dies d'alta a la Seguretat Social per prestació real de serveis en l'activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els 6 anys anteriors a la situació legal d'atur, a condició que no s'hagin tingut en compte per al reconeixement d'una prestació prèviament.
Les persones treballadores, a més, no hauran de tenir dret a una prestació contributiva ordinària, tot i que en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre una nova prestació especial.

Durada i quantitats
La durada de la prestació és de quatre mesos, i està dotada amb una quantitat de fins al 100% de l'IPREM per a les cotitzacions que superen el llindar de 61 €. Per sota d'aquest nivell correspon una prestació del 80% de l'IPREM.

La prestació és compatible amb la percepció de drets de la propietat intel·lectual i de la imatge.

Millora de la protecció dels artistes
El Reial Decret llei inclou a més diferents mesures per a què la protecció social d'artistes i altres treballadors culturals s'adequi a les característiques dels seus professionals, singularment a la intermitència de la seva activitat, reforçant així especialment el suport a autònoms que tenen baixos ingressos. Aquestes mesures són fruit del treball de la Comissió Interministerial per al desenvolupament de l'Estatut de l'Artista, de la qual formen part el Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri de Cultura i Esport i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

  • S'estén la compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb l'activitat artística, també per les classes passives. Fins ara aquesta compatibilitat només comprenia activitats que generessin drets de propietat intel·lectual; a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, també s'aplicarà a activitats connexes (per exemple, una conferència associada a la presentació d'un llibre, i no només als drets de propietat de l'obra). A més, la compatibilitat s'estén més enllà d'artistes, intèrprets o executants d'arts escèniques, audiovisuals o musicals, incloent-hi també professionals que duguin a terme activitats tècniques o auxiliars necessàries, com és el cas de la gestió cultural.
  • Els beneficiaris d'una pensió no contributiva poden també comptabilitzar-la amb rendiments de la seva activitat artística sempre que no superin el llindar del Salari Mínim Interprofessional.
  • Es regula la cotització dels pensionistes quan executin activitats artístiques, que serà únicament per contingències professionals, amb una cotització especial de solidaritat del 0% de contingències comunes.
  • Per a artistes autònoms de baixos ingressos (iguals o inferiors a 3000 € anuals), la norma incorpora a més una cotització reduïda: el 2023 es fixa una base de cotització per 526,14 €, que suposa una quota mensual de 161 €. La base s'anirà actualitzant durant els anys vinents. A més, en atenció a la irregularitat de moltes de les activitats d'aquest col·lectiu (i, per tant, dels ingressos que generen) s'obre la possibilitat a sol·licitud de la persona interessada que el termini d'ingrés de les quotes sigui trimestral, en lloc de mensual.

Tags: