Convocatòries | Gestió cultural

10-03-2023 fins al 27-03-2023

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

Del 10 al 27 de març a les 14 h
10-03-2023 fins al 27-03-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 09-03-2023
Són subvencions per promoure projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d'immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l'experiència. Els projectes objecte d'aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i els audiovisuals.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
A. Suport per a les despeses per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
  • L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte
  • La quantia de la subvenció és d'un màxim de 100.000,00 euros.
B. Suport per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a sales immersives.
  • L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte,
  • La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros. 
Termini per sol·licitar l’ajut: del 10 al 27 de març a les 14.00.00 de 2023.

A qui va dirigit
  • a) A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
  • b) A les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
  • c) Als ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades. 

No poden optar a aquestes subvencions:
  • L'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d'aquest ajuntament. 

Tags: