Convocatòries | Arts escèniques

17-03-2023 fins al 03-04-2023

Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques

Termini per sol·licitar l’ajut: del 17 de març al 3 d'abril del 2023
17-03-2023 fins al 03-04-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 17-03-2023
L'objecte d'aquestes ajudes és subvencionar projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior.

S'entenen per produccions els projectes artístics i els espectacles.

Així mateix, s'entén per creació cultural de Catalunya la que és d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya, o que va néixer o va residir la major part de la seva vida a Catalunya en el cas que estigui mort.

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes ajudes tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Tags: