Convocatòries | Arts escèniques

26-05-2023 fins al 12-06-2023

Subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars

Del 26 de maig al 12 de juny a les 14 h
26-05-2023 fins al 12-06-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 26-05-2023
Són subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de festivals, cicles i esdeveniments similars , amb l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Aquesta línia d'ajuts té les modalitats següents:
  • a) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.
  • b) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.
  • c) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.
  • d) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals, promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.
A qui va dirigit:
  • En el cas de les modalitats de les lletres a) i d) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i els ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
  • En el cas de la modalitat de les lletres b) i c) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en un o diversos àmbits de les arts escèniques o les arts visuals.
  • En el cas de la modalitat de les lletres b) i c) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions les agrupacions d'entitats privades sense personalitat jurídica que es reuneixen en projectes conjunts, sempre que tots els membres, que tenen la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen la base 2.2 i les restants.
  • En el cas de la modalitat de la lletra c) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 12 de juny a les 14 h.

Tags: