Convocatòries | Gestió cultural

04-07-2023 fins al 13-07-2023

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural

Del 4 al 13 de juliol de 2023, tots dos inclosos.
04-07-2023 fins al 13-07-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 04-07-2023
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats:

  • a) Diagnosi ambiental: s'entén per diagnosi ambiental l'estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d'aigua, d'energia, producció i gestió de residus, mobilitat, ), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.
  • b) Diagnosi d’accessibilitat: S'entén per diagnosi d’accessibilitat l’estudi genèric de les principals necessitats i dels punts forts de les empreses, entitats o dels seus projectes, en accessibilitat comunicativa, física, de continguts, d’activitats i de serveis i les seves campanyes de difusió. La diagnosi serà la base dels plans o estudis d’accessibilitat de caràcter més específic, que elaboraran i planificaran les propostes de millora per adequar-se a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Tant la diagnosi ambiental com la diagnosi d’accessibilitat s'han de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Tags: