Convocatòries | Arts escèniques

11-07-2023 fins al 14-09-2023

Subvencions per a obres de millora o adquisició d’equipament

De l'11 de juliol al 14 de setembre del 2023
11-07-2023 fins al 14-09-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 11-07-2023
Subvencions per a obres de millora o adquisició d’equipament per al sector de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), sales d’exhibició cinematogràfica, galeries d’art i sales de concert

Aquesta línia d'ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a les inversions en obres de millora o adquisició d’equipament que redueixin l’impacte ambiental, millorin la seguretat o l’accessibilitat o per a altres finalitats, d’acord amb les modalitats següents:
  • a) Inversions en sales de teatre ubicades a Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona, i per a empreses d’arts escèniques (teatre, circ i dansa).
  • b) Inversions en sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya. En queden excloses les sales X.
  • c) Inversions en galeries d’art ubicades a Catalunya.
  • d) Inversions en sales de concerts ubicades a Catalunya. En queden excloses les discoteques i les sales de ball que no actuïn com a sala de concert.

S'estableixen les definicions dels equipaments culturals següents:
  • Sala de teatre: espai amb programació estable professional d’arts escèniques (teatre, circ i dansa).
  • Sala d'exhibició cinematogràfica: local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sense perjudici que s'hi puguin programar altres continguts.
  • Galeria d'art: establiment que té com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial.
  • Sala de concert: espai amb programació estable de música en viu professional.

Pel que fa a les inversions a empreses d’arts escèniques (teatre, circ i dansa) que no siguin per a sales de teatre, les subvencions tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: de l'11 de juliol al 14 de setembre del 2023, ambdós inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

Tags: