Convocatòries | Gestió cultural

14-07-2023 fins al 14-09-2023

Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit dels videojocs

Del 14 de juliol al 14 de setembre de 2023, tots dos inclosos
14-07-2023 fins al 14-09-2023
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-07-2023
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes subvencions és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.

Les aportacions reintegrables que es concedeixen d’acord amb aquestes ajudes s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes ajudes tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 14 de juliol al 14 de setembre de 2023, tots dos inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

Tags: