Convocatòries | Museus i patrimoni

13-02-2024 fins al 28-02-2024

Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural

Del 13 al 28 de febrer de 2024
13-02-2024 fins al 28-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 05-02-2024

Del 13 al 28 de febrer de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural.


Què és?

Són subvencions per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l'àmbit del patrimoni cultural.


La finalitat és donar suport a les associacions, als col·legis professionals, i a les acadèmies dels sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic i arxivístic, per a projectes d'activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats, i dels professionals dels sectors esmentats.


Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:  

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per entitats privades. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats privades a risc i perill.

b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural.

c) Les que no es dediquin als sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic, arxivístic, ni a l'inventari del patrimoni cultural.

Només es poden imputar despeses de l'any 2023.


A qui va dirigit? 


a) A les associacions professionals altament representatives del sector del patrimoni cultural, que tinguin domicili a Catalunya. 

b) Als col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català. 

c) A les associacions organitzadores de certàmens, congressos, jornades o actes vinculats amb el patrimoni cultural que tinguin domicili a Catalunya.

d) A les acadèmies que siguin corporacions de dret públic inscrites al registre d'acadèmies de la Generalitat i vinculades al patrimoni cultural, amb seu a Catalunya.


No poden optar a aquestes subvencions:  


a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents ni els consorcis. 

b) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques. 

c) Les fundacions ni altres entitats privades sense ànim de lucre que no s'inclouen en la base 2.1.

d) Les universitats.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants, a més a més de complir amb allò que estableix la base general 4 han de complir amb els requisits següents: 


- Els sol·licitants han d'acreditar com a mínim tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència professional de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent.

- Als efectes d'aquestes bases, s'entén per equip tècnic l'equip professional responsable del programa d'activitats i del seu desplegament.

- L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger.

- L'activitat s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció d'acord amb la base general 4.2.


Només es poden imputar despeses de l'any en curs.


Més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.

Tags: