Convocatòries | Gestió cultural

14-02-2024 fins al 29-02-2024

Subvencions per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, i en l'àmbit bibliotecari

Del 14 al 29 de febrer de 2024
14-02-2024 fins al 29-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 07-02-2024

Del 14 al 29 de febrer de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari, durant un període biennal.


L’objecte d’aquestes subvencions és promoure programes d'activitats que, durant un període biennal, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari.


Queden excloses d'aquestes subvencions les iniciatives següents:

a) Les impulsades per centres de creació i producció de titularitat pública, tant si són gestionats per entitats públiques com per entitats privades sense ànim de lucre o empreses privades.

b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural (programacions estables, projectes editorials i galeristes, etc.).


A qui va dirigit? 

Poden optar a aquestes subvencions


a) Associacions professionals altament representatives dels sectors professionals de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i de l'àmbit bibliotecari, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Associacions professionals altament representatives dels sectors de la cultura comunitària dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que tinguin domicili a Catalunya.

c) Col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català.


No poden optar a aquestes subvencions


a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic diferents de les previstes a la base 2.1.c, i els consorcis.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

c) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.

d) Les entitats que tinguin persones associades no professionals.


Documentació


Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

- Projecte d’activitat o actuació.

- Pressupost-liquidació.

- Memòria explicativa que acrediti que l'entitat sol·licitant té un mínim de tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent. No cal aportar aquest document en el cas que la persona sol·licitant hagi obtingut una subvenció per a aquesta línia en la convocatòria anterior.

En cas que la persona hagi sol·licitat una subvenció per a aquesta línia en la convocatòria anterior, però no hagi resultat beneficiària de l'ajut, cal que presenti una memòria explicativa que acrediti l'activitat de l'entitat sol·licitant o l'experiència de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent, només durant el període de la convocatòria anterior.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:


- Els sol·licitants han d'acreditar com a mínim tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència professional de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent. S'entén per equip tècnic l'equip professional responsable del programa d'activitats i del seu desplegament.


Les entitats sol·licitants han de dur a terme tots els programes d'activitats següents per contribuir al desenvolupament i la professionalització dels sectors catalans:


- Representar i articular les necessitats i inquietuds de les persones integrants/associades.

- Donar suport i serveis als seus membres associats o col·legiats: formació i assessorament entre d'altres.

- Donar visibilitat i difondre els sectors que representen.

- Fomentar la cooperació entre les associacions sectorials de Catalunya, de la resta de l'Estat o internacionals

- Promoure accions que desenvolupin, millorin i incentivin la professionalització del sector.

- Generar espais de reflexió, cooperació, formació i generació de continguts.

- Articular la representació davant l'administració pública i les institucions.


L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger.

L'execució de les activitats s'ha de fer durant el bienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, ha d'acabar abans del 31 de desembre del segon any.


Altres informacions


Despeses subvencionables 


Les despeses d'activitats i les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s'hi aplica la limitació del 10% prevista a la base general 6.5 i s'han d'acreditar a través dels justificants corresponents d'acord amb el compte justificatiu aplicable.

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

En el cas d'associacions, també són subvencionables les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i amb els requisits que estableix la base general 6.10.


Quantia


Se subvenciona fins al 50% del pressupost total.


Més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.


Tags: