Convocatòries | Gestió cultural

01-02-2024 fins al 20-02-2024

Convocatòria de projectes per al VII Fòrum Cultura i Ruralitats

Fins al 20 de febrer de 2024
01-02-2024 fins al 20-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 08-02-2024

El Ministeri de Cultura busca projectes culturals impulsats per agents joves a/des d'entorns rurals que vulguin participar i donar-se a conèixer al proper Fòrum Cultura i Ruralitats i entrar a formar part de xarxes de col·laboració.


Objecte


En el marc del VII Fòrum Cultura i Ruralitats, la Direcció General d'Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació, a través de la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les comunitats autònomes, obre una trucada pública per tal de seleccionar projectes culturals impulsats per agents joves a/des d'entorns rurals que vulguin participar i donar-se a conèixer al proper Fòrum Cultura i Ruralitats i entrar a formar part de xarxes de col·laboració, que se celebrarà durant la primera setmana de juny de 2024 a Tortosa (Terres de l'Ebre, Tarragona).


Temàtica del Fòrum


El VII Fòrum Cultura i Ruralitats dedicarà part del seu programa a analitzar el paper de la creació i producció cultural impulsada pels agents joves en el present i futur del medi rural, reflexionant entorn de les seves problemàtiques, reptes i prioritats, i la seva capacitat com agents socials i culturals actius per impulsar les transformacions que demanen les nostres àrees rurals.

En aquest marc, el Fòrum busca visibilitzar projectes culturals promoguts per agents joves a/des del medi rural, amb especial atenció a aquells que aprofundeixen en la construcció de noves narratives, la (re)configuració d'identitats, la preservació, transmissió i actualització de sabers i pràctiques, la generació d'espais de trobada intra i intergeneracionals o la creació d'un medi rural més sostenible, divers i inclusiu. Altres eixos d‟interès són l’articulació de xarxes de treball i acció entre les noves generacions rurals i les relacions entre l’entorn rural i l’urbà.


Requisits de participació


La convocatòria s'adreça a persones joves, de fins a 35 anys, inclusivament, que, a títol individual o com a associació, plataforma o una altra forma de treball col·lectiu, desenvolupin projectes, ja siguin de caràcter públic, privat o mixt, implementats en/des del medi rural (preferentment a municipis amb una població inferior a 30.000 habitants i una densitat inferior a 100 habitants per km2), i que estiguin alineats amb la temàtica i els conceptes clau que articulen aquesta edició del Fòrum.

En el cas d'associacions i altres formes d'agrupació, almenys la meitat dels seus components han de complir el requisit d'edat fixat.


En el cas de projectes promoguts des d'administracions públiques, centres educatius o Grups de Desenvolupament Rural i d'Acció Local, podran participar propostes en la governança, coordinació o gestió dels quals participin activament joves, ubicats a la franja d'edat requerida, que actuaran com a representants del projecte al Fòrum.


Hi pot participar qualsevol persona, col·lectiu o entitat pública o privada que lideri un projecte desenvolupat en –o promogut des de– Espanya, així com qualsevol altre país pertanyent a la Unió Europea o que estigui associat als programes Europa Creativa, CERV, Horizon Europe i Erasmus+.


Conceptes clau


La convocatòria s'adreça a projectes desenvolupats a/des del medi rural que treballin alineats amb algun/s d'aquests conceptes clau:


Joventut i participació social / Joventut com a agent cultural / Creació jove / Públics joves / Cultura i cohesió social / Cultura com a generadora de benestar, cures i afectes / Cultura com a factor de (re)equilibri territorial

Diàleg intergeneracional / Preservació, transmissió i actualització de sabers i pràctiques / Cultura local / Cultura com a espai de trobada, intercanvi i transmissió

Cultura davant del repte demogràfic / Cultura i arrelament / Retenció i atracció de població / Nous pobladors / Diàleg rural-urbà / Cultura i Medi ambient / Sostenibilitat

Cultura inclusiva / Cultura com a espai d'empatia i diàleg amb l'alteritat / Cultura divergent / Diversitat etnoracial / Cultura migrant / Liminalitats

Cultura transformadora / Noves narratives i imaginaris / Cultura i (re)construcció d'identitats / Tradicions revisitades i obertes / Nous patrimonis, nous relats / Espais d'experimentació / Transmissió – Experimentació

Treball en xarxa / Ecosistemes culturals / Cultura rizomàtica / Col·laboracions i sinergies informals / Trans-interdisciplinarietat


Formulari i terminis


Tots aquells interessats a participar en la convocatòria hauran d'emplenar el següent FORMULARI DE SOL·LICITUD.

El termini límit per a la recepció de projectes és el 20 de febrer del 2024.

La publicació dels projectes seleccionats es realitzarà a la pàgina web de Cultura i Ciutadania a partir del 15 de març de 2024.


Selecció de projectes

L'equip del programa Cultura i Ruralitats del Ministeri de Cultura seleccionaran aquells projectes que considerin de més interès d'acord amb la temàtica i els conceptes clau d'aquesta edició i la natura, objectius i línies programàtiques del programa Cultura i Ruralitats, atenent, així mateix, l'adequat equilibri territorial.

Número i modalitat de presentació de projectes

La presentació de projectes al VII Fòrum Cultura i Ruralitats es plantejarà com a presentació oral, per a la qual cosa se seleccionaran fins a un màxim de 15 projectes. Els projectes seleccionats seran presentats pels responsables durant el Fòrum, presencialment o virtualment, en un panell col·lectiu amb intervencions d'aproximadament 10-15 minuts per projecte i diàleg posterior.


Despeses de viatge i allotjament i honoraris


L'organització es farà càrrec directament de les despeses de viatge i allotjament durant dues o tres nits d'una persona responsable per projecte seleccionat (excepte en els casos en què la participació sigui en línia), així com uns honoraris de 375 € (impostos inclosos) per la seva intervenció en una de les taules.


Base de dades


Tots els projectes presentats passaran a formar part d‟una base de dades del Ministeri de Cultura. Els projectes seleccionats podran ser publicats al lloc web del Fòrum i en vídeos o publicacions realitzats com a resultat d'aquest.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases i l'autorització al Ministeri de Cultura per a l'ús de les dades recollides al formulari de sol·licitud, sempre per als fins definits expressament en aquesta convocatòria i d'acord amb l'actual normativa sobre protecció de dades.


Trobaràs més informació de la convocatòria al següent enllaç.

Tags: