Convocatòries | Gestió cultural

05-03-2024 fins al 20-03-2024

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública

Del 5 al 20 de març de 2024 a les 14 h
05-03-2024 fins al 20-03-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 04-03-2024

Del 5 al 20 de març de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.


Són subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya, durant un període biennal. 

Queden exclosos d'aquestes bases els supòsits següents:


a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.

b) Quan es tracti d'equipaments adherits al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través d'un contracte programa o conveni.

c) Quan es tracti d'equipaments de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través d'un contracte programa o conveni.

d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d'aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.


A qui va dirigit? 


- A empreses
- A entitats privades sense ànim de lucre
- A ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya


Les persones sol·licitants que no siguin titulars de l'equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l'espai subscrit amb l'administració pública que en sigui titular.


Terminis


Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 20 de març a les 14 h de 2024.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 4, els següents:


1. Els programes d’activitats que desenvolupin els centres de creació i producció han d’estar vinculats al foment de la recerca i l’experimentació, la formació, la creació, la producció, l’entrenament, la difusió o l’exhibició.


2. El programa d’activitats del centre de creació i producció ha d’incloure les sis línies de treball següents:


- Recerca i creació: promoure el treball dels creadors en projectes de recerca i creació a través de programes de suport a la creació, convocatòries de subvencions, beques i residències artístiques, entre d'altres, posant a disposició dels creadors els recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.


- Serveis a la producció: posar a disposició dels creadors mitjans tècnics, humans i/o econòmics perquè aquests puguin dur a terme els seus projectes de creació.


- Formació adreçada a professionals: organització d'activitats de formació per al desenvolupament, la professionalització i el perfeccionament per a professionals, i organització d'activitats de dinamització dels sectors professionals, en format tallers, cursos, seminaris, etc. En el cas dels centres de creació i producció del sector del circ, s'hi poden acollir també aquells centres que imparteixin formació professionalitzadora en trams formatius postobligatoris. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per trams formatius postobligatoris tots aquells estudis fets a partir de l'educació secundària obligatòria.


- Difusió i exhibició: difusió i exhibició dels processos de treball i de creació, en format de mostres obertes, treball en procés, etc., donant la possibilitat al creador de contrastar amb els espectadors, programadors o professionals el treball de creació i/o investigació que està duent a terme.


- Projectes d'internacionalització: treball en xarxa amb altres centres de creació i diferents tipus d'entitats, afavorint i possibilitant la mobilitat dels creadors i artistes, i l'intercanvi entre professionals a nivell internacional.


- Activitats en el territori: organització d'activitats comunitàries per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l'activitat artística dels centres, potenciant les relacions amb la comunitat i sectors específics de la ciutadania, i el teixit social més proper.


3. Els sol·licitants han d'acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat continuada del centre de creació i producció o tres anys d'experiència de l'equip tècnic en les activitats i línies de treball descrites en els apartats a) i b) d'aquesta base. S'entén per equip tècnic l'equip professional responsable del programa d'activitats i del seu desplegament.


4. L'execució de les activitats s'ha de fer durant el bienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, han d'acabar abans del 31 de desembre del segon any.


Més informació i gestió de la subvenció al següent enllaç.

Tags: