Convocatòries | Gestió cultural

14-03-2024 fins al 03-04-2024

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

Del 14 de març al 3 d’abril de 2024
14-03-2024 fins al 03-04-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 14-03-2024

Del 14 de març al 3 d’abril de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la promoció d’espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que facin servir tecnologia immersiva.


Els continguts dels projectes objecte d'aquesta subvenció s'han de desenvolupar amb alguna de les següents tecnologies immersives:


- Realitat virtual (RV): generació d'entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d'una manera aparentment real.


- Realitat augmentada (RA): generació d'elements digitals que complementen i milloren l'experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.


- Realitat mixta (RM): combinació d'elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d'elements, tant reals com virtuals, en temps real.


- Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d'un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.


- Metavers: experiència immersiva a través d'espais virtuals tridimensionals que inclouen components d'interactivitat, corporeïtat i persistència.


- Projeccions immersives: continguts produïts per a ser projectats en espais immersius. Als efectes d'aquestes bases reguladores, s'entén per espai immersiu les sales o espais, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l'espectador que comprèn, amb efecte de continuïtat, el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d'immersió completa en un entorn diferent del real.


Els projectes objecte d'aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i la cultura popular.


Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:


a) Suport per a les despeses per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.


- L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte

- La quantia de la subvenció és d'un màxim de 100.000,00 euros.


b) Suport per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a sales immersives.

- L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte,

- La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros. 


Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat.


Queden exclosos de les subvencions els projectes següents:


a) De contingut no cultural: aquells en què l'àmbit temàtic principal sigui la salut, l'educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.

b) De contingut pornogràfic així com els que facin qualsevol mena d'apologia de la violència en especial aquelles adreçades contra col·lectius vulnerables com poden ser violències racistes masclistes i LGTBI-fòbiques).

c) Aquells projectes que malgrat ser de contingut cultural formen part d'una estratègia turística o comercial en favor d'indrets o productes no vinculats de manera principal a la cultura.

d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l'àmbit cultural.

e) Els espais privats dedicats de manera exclusiva a la producció cultural.


A qui va dirigit? 


a) A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.


b) Als ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.


c) A les universitats públiques i privades de Catalunya.


No poden optar a aquestes subvencions:


L'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d'aquest ajuntament. 


Terminis


Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de març al 3 d’abril a les 14 h de 2024.


Requisits


En el cas de la modalitat a, per poder optar a les subvencions s'han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:


a) El projecte ha de ser original i específicament dissenyat per a una experiència immersiva o interactiva en l'àmbit cultural, malgrat que es pugui basar en referències culturals ja existents.


b) La persona sol·licitant ha de tenir els drets de propietat intel·lectual per explotar els continguts relacionats amb el projecte.


c) El projecte ha d'estar desenvolupat amb una o més de les tecnologies immersives que estableix la base 1.1.


d) La durada mínima del projecte immersiu ha de ser de 10 minuts.


En el cas de la modalitat b, per poder optar a les subvencions s'han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix base general 4, els següents:


a) La sala objecte de la inversió ha d'estar situada a Catalunya.


b) Una sala immersiva que hagi estat beneficiària d'una subvenció, sense que s'hi hagi renunciat ni revocat totalment, no pot tornar a ser objecte de subvenció en les dues convocatòries següents d'aquesta línia.


Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat dins de la mateixa convocatòria.


Queden exclosos de les subvencions els projectes següents:


a) De contingut no cultural: aquells en què l'àmbit temàtic principal sigui la salut, l'educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.


b) Amb continguts de caràcter pornogràfic o violent.


c) Aquells projectes que, malgrat ser de contingut cultural, formen part d'una estratègia turística o comercial en favor d'indrets o productes no vinculats de manera principal a la cultura.


d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l'àmbit cultural o que formin part de centres comercials.


e) Els espais privats dedicats de manera exclusiva a la producció cultural.


Més informació i presentació de projectes al següent enllaç. 


Tags: