Convocatòries | Arts escèniques

24-02-2021 fins al 30-09-2021

L’Ajuntament de Girona obre la convocatòria de les subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2021

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre de 2021
24-02-2021 fins al 30-09-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 24-02-2021
L’objecte de la present convocatòria és la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat per referència als serveis propis d’Alcaldia-Presidència.
La convocatòria de subvencions té coma finalitat la de donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Objecte de la subvenció
L’objecte de la present convocatòria és la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat per referència als serveis propis d’Alcaldia-Presidència que consten a l’expedient d’aprovació del cartipàs de data 9 de juliol de 2019, excloent les subàrees a les quals han estat delegades competències per al finançament d’aquelles que les hi son pròpies.

L’objecte descrit ho és sense perjudici d’aquells projectes i activitats que es considerin que presenten un interès públic suficient en matèria de promoció i desenvolupament de la ciutat, pel seu caràcter econòmic, tradicional, social o de foment dels valors de la convivència i veïnatge de foment de l’esperit tecnològic i científic.

S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Sol·licitud
S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el transcurs de l’any 2021 i darrer trimestre del 2020.

Documentació a presentar amb les sol·licituds
  • Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
  • Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses.
En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.


Acceptació i justificació
Termini d’execució dels projectes
El termini d’execució dels projectes subvencionats serà d’1 any des de la data d’atorgament de la subvenció.

Acceptació de l’ajut
La presentació de l’ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, un cop notificat el mateix, el beneficiari en pot renunciar. 

Termini i forma de justificació
Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:
  • Memòria justificativa del projecte i activitats realitzades, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  • Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. Es podran considerar com a despeses indirectes i/o de manutenció fins a un 10% de l’import total del projecte.
Forma de pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà en dos terminis:
  • El 75% en l’inici de l’activitat i prèvia acceptació de la subvenció.
  • El 25% restant quan hagi finalitzat i s’hagi justificat l’activitat.

Tags: