Convocatòries | Gestió cultural

25-02-2021 fins al 15-03-2021

Subvencions de la cultura popular i tradicional

Fins el 15 de març o 22 de març, depenent de la convocatòria
25-02-2021 fins al 15-03-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 24-02-2021
Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme
L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
 1. Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 2. Les representacions no professionals de teatre popular català.
 3. La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 4. Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 5. Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
A qui va dirigit?
 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya, que hagin realitzat o tinguin previst fer alguna d'aquestes manifestacions culturals.
 • Les federacions no es poden presentar a aquesta línia de subvencions.
Atenció: properament es convocarà la resta de línies ordinàries de subvenció de la cultura popular i del patrimoni etnològic. Per tant, si us plau, presenteu-vos a aquesta línia només si el vostre projecte no encaixa en cap de les línies ordinàries de la cultura popular. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de febrer al 15 de març del 2021 (ambdós inclosos).


Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
 1. Activitats organitzades directament per federacions.
 2. Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.
 3. Contractació de pòlisses d'assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d'accidents o d'assistència sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de falcons i els grups de foc.

A qui va dirigit?
 • Modalitats 1 i 2: federacions amb domicili social a Catalunya i associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions.
 • Modalitat 3: federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació associativa majoritària del seu col·lectiu festiu.
Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de febrer al 15 de març del 2021 (ambdós inclosos).


Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d'arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

A qui va dirigit?
 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.
 • No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.
Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 22 de març de 2021 (ambdós inclosos).


Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:
a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.
b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

A qui va dirigit?
 • A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les corporacions locals o ens que en depenen (únicament poden optar a la modalitat a).
 • Les federacions d'entitats no poden optar a aquesta línia de subvenció.
Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 22 de març de 2021 (ambdós inclosos).

Tags: