Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 02-03-2021

Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

Sol·licituds del 3 al 9 de març de 2021
Data de publicació: 02-03-2021
S'ha aprovat una nova prestació extraordinària de pagament únic destinada a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Requisits de les persones beneficiàries
  • Tenir divuit anys o més.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), als quals s'havia compromès.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

Quantia de la prestació
S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes. 


Presentació de sol·licituds
El termini de sol·licitud de l’ajut serà d’una setmana (5 dies hàbils), des del dimecres 3 de març fins al dimarts 9 de març.

Important
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions. Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte l’Internet Explorer.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no dona preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert ja que, quan finalitzi aquest termini, es donarà preferència als beneficiaris amb menys ingressos.

Tags: