Convocatòries | Arts visuals

16-03-2021 fins al 19-04-2021

Subvencions per col·laborar amb les galeries d'art de Catalunya per a l'adquisició o la millora d'equipament tecnològic

Del 16 de març al 19 d'abril del 2021
16-03-2021 fins al 19-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 16-03-2021
  1. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport en l’adquisició o millora d’equipament tecnològic per a les galeries d’art que portin a terme la seva activitat de programació de temporada en espais d’exposició de Catalunya.
  2. En queden excloses l'adquisició i la millora d'equipament per a usos que no siguin exclusivament artístics i d'exhibició de les obres.
  3. Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 16 de març al 19 d'abril del 2021, ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.  Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
Persones beneficiàries: Les empreses constituïdes com a galeries d'art.

Tags: