Convocatòries | Arts escèniques

17-03-2021 fins al 13-04-2021

Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques i música

Termini del 17 de març al 13 d'abril del 2021
17-03-2021 fins al 13-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 17-03-2021
L'objecte d'aquestes bases és subvencionar projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen per produccions els projectes artístics i els espectacles. Així mateix, s'entén per creació cultural de Catalunya la que és d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya, o que va néixer o va residir la major part de la seva vida a Catalunya en el cas que estigui mort.

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 17 de març al 13 d'abril del 2021, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.  Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat.

A qui va dirigit
  • Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.
  • També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de les arts escèniques.

Tags: