Convocatòries | Arts escèniques

18-03-2021 fins al 08-04-2021

Subvencions Arts Escèniques

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de març al 08 d'abril
18-03-2021 fins al 08-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 18-03-2021
1. Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per nous muntatges els que s'estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de març al 08 d'abril de 2021 ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
  • Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
  • No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.


2. Subvencions per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona
Aquesta línia d'ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament, d'acord amb les modalitats següents:
a ) Empreses d'arts escèniques. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
a.1) Obres de millora
a.2) Adquisició d'equipament.

b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
b.1) Obres de millora
b.2) Adquisició d'equipament.

En queden exclosos la millora d'infraestructures o adquisició d'equipament per a usos que no siguin exclusivament artístics i les operacions d'arrendament financer contractades.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de març al 8 d'abril del 2021, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
  • Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
  • No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social integrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Tags: