Convocatòries | Gestió cultural

13-04-2021 fins al 03-05-2021

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig del 2021
13-04-2021 fins al 03-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 13-04-2021
Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de les arts visuals, de l'audiovisual, de la música i de les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats. 
 
Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d'exclusió social.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s'entenen per risc d'exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions i la privació de llibertat.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d'activitats amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l'increment de públics a través de la creació de comunitats culturals que estimulin l'interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura amb la creació i la producció artística, i altres activitats que millorin l'accés, la participació, la sensibilització i l'experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals establerts.

Aquestes activitats poden ser jornades, tallers, cursos, trobades, escoles d'espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb models participatius o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

S'exclouen: 
a) Els premis i els concursos que contribueixin al desenvolupament de públics.
b) Els ensenyaments reglats dels àmbits de l’apartat 1.
c) Les activitats organitzades en el marc de festivals, mostres o cicles que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, de la mostra o del cicle.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle l'esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.

d) La programació i producció estable (caixets, honoraris dels creadors, del director artístic o del coordinador de la programació artística) relacionades amb l'activitat subvencionada.
e) Les activitats organitzades en el marc de la programació dels casals d'aprenentatge o lleure per a infants i adolescents, com ara els casals d'estiu o de Setmana Santa o de Nadal.
f) Les activitats organitzades per escoles artístiques.
g) La realització de consultories.
h) Les activitats que es realitzin per encàrrec d'una entitat pública o d'una entitat que en depengui o hi estigui adscrita.
i) La formació de professionals dels sectors culturals i artístics

Per a més informació: Aquí 

A qui va dirigit:

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
- Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
- Les agrupacions de les empreses o les entitats esmentades en l'apartat a).
2. Quan es tracti d'agrupacions sense personalitat jurídica s'han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut que ha d'aplicar cada un, ja que també tenen la consideració de beneficiaris. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.
S’entenen per patrimoni cultural els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que, pel seu valor, mereixen una protecció i una defensa especials.

Tags: