Convocatòries | Gestió cultural

11-05-2021 fins al 27-05-2021

Subvencions a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars (CLT080)

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 27 de de maig
11-05-2021 fins al 27-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 11-05-2021
Subvencions a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars (CLT080)
Són subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de festivals, cicles i esdeveniments similars.

Aquesta línia d'ajuts té les modalitats següents:

a) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.
b) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.
c) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses, en els supòsits que consten a l'apartat "A qui va dirigit".

A qui va dirigit

En el cas de la modalitat a), poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
En el cas de la modalitat b) i c), poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en un o diversos àmbits de les arts escèniques o les arts visuals.
En el cas de la modalitat b) i c), poden optar aquestes subvencions les agrupacions d'entitats privades sense personalitat jurídica que es reuneixen en projectes conjunts, sempre que tots els membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeix la base 2.2 i la resta de bases.
En el cas de la modalitat c), quan el festival, cicle o esdeveniment similar es dugui a terme a les Terres de l'Ebre o als Pirineus, poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Tags: